Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng pure-ftpd để tạo và quản lý dịch vụ ftp trên máy chủ.

Đầu tiên chúng ta thực hiện cài pure-ftpd từ epel với lệnh sau

yum install epel-release
yum --enablerepo=epel -y install pure-ftpd

Sau khi cài đặt xong chúng ta cần phải chỉnh một vài thông số trong file config của pure-ftpd với lệnh

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

Chỉnh các thông số như sau:

Cho phép các user ftp sử dụng toàn quyền trong thư mục gốc mà user đó được phân quyền, hạn chế không cho những tài khoản này hoạt động bên ngoài thư mục gốc được phân quyền

ChrootEveryone yes

Chỉ cho phép truy cập bằng user đã được cấp quyền

NoAnonymous yes

Chỉ định đường dẫn nơi chứa file dữ liệu của các tài khoản ftp

# PureDB user database (see README.Virtual-Users)
PureDB /etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb

Tự động tạo thư mục home cho user nếu như chưa có thư mục này

# Automatically create home directories if they are missing
CreateHomeDir yes

Sau khi cấu hình file config xong thực hiện cập nhật database vào file *.pdb mà ta đã quy định ở file config

pure-pw mkdb

Thực hiện tạo user ftp với lệnh sau:

groupadd testftp
useradd testftp -g testftp -d/home/testftp -m
pure-pw useradd test -u testftp -g testftp -d /home/testftp/

Với các thông số:

  • -u testftp: Đây là user được tạo trên hệ thống linux
  • -g testftp: Là group của user trên
  • test: Đây là user ftp được tạo thuộc sở hữu của user testftp
  • -d: Là tham số cho đường dẫn tới thư mục home dành cho user test

Kiểm tra thông số user FTP vừa tạo bằng lệnh:

pure-pw show test
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here