Trên Directadmin (tạm gọi tắt là DA) có cung cấp 3 mô hình chạy webserver thường gặp đó là:
+ Apache, mysql, php (LAMP stack)
+ Nginx, mysql, php (LEMP stack)
+ Apache + Nginx làm reverse proxy, mysql, php

Bài này sẽ hướng dẫn cách build mô hình LAMP stack để chạy webserver trên DA.

Trên DA, các file chứa thông số config chính nằm ở đường dẫn “/usr/local/directadmin/custombuild“. Bài này chỉ tập trung xoay quanh việc chỉnh sửa cấu hình trong file options.conf

Đầu tiên các bạn vào thư mục custombuild của DA bằng lệnh:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Tại đây các bạn set giá trị lần lượt cho script build như sau

./build set webserver apache
./build set mod_ruid2 yes

Ngoài ra, thay vì chỉnh gián tiếp bằng các lệnh trên chúng ta cũng có thể chỉnh sửa trực tiếp vào file options.conf như sau:

+ Mục webserver chỉnh thành apache

#WEB Server Settings
webserver=apache

+ Mục mod_ruid2 chỉnh thành yes

mod_ruid2=yes

Sau khi tinh chỉnh xong, chúng ta chạy các lệnh sau để thực hiện build lại config

./build update
./build apache
./build mod_ruid2
./build rewrite_confs
5/5 - (1 vote)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here