This entry is part 2 of 3 in the series Prometheus at Scale

Hướng dẫn setup Prometheus + Grafana
để monitor dịch vụ

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng một hệ thống monitor các dịch vụ trên Linux dựa trên Prometheus và Grafana.

Note: Đây là bài cộng tác giữa WikiVPS và CloudCraft. Cám ơn WikiVPS đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện bài viết.

Giới thiệu sơ lược về Prometheus và Grafana

Prometheus

Prometheus là giải pháp monitor hệ thống (open source). Prometheus dùng các trình daemon cài sẵn trên các máy con để thu thập các thông tin cần thiết, giao tiếp với máy chủ quản lý monitor qua giao thức HTTP/HTTPs và lưu trữ data theo dạng time-series database (TSDB).

Prometheus có hỗ trợ một giao diện web đơn giản để cho các admin theo dõi thông tin hệ thống, HTTP API và Prometheus còn cung cấp một ngôn ngữ truy vấn rất mạnh (sẽ nói ở phần dưới). Tuy nhiên, phần lưu trữ dữ liệu của prometheus hiện vẫn chưa tốt lắm.

Grafana

Grafana là một giao diện/dashboard theo dõi hệ thống (opensource), hỗ trợ rất nhiều loại dashboard và các loại graph khác nhau để người quản trị dễ dàng theo dõi.

Grafana có thể truy xuất dữ liệu từ Graphite, Elasticsearch, OpenTSDB, Prometheus và InfluxDB. Grafana là một công cụ mạnh mẽ để truy xuất và biểu diễn dữ liệu dưới dạng các đồ thị và biểu đồ.

prometheus-grafana-1Mô hình ta sẽ thực hiện trong bài này

Trong bài này, ta sẽ thực hiện theo dõi 1 server chạy DB MySQL và thực hiện cài đặt máy chủ prometheus trên monitor host và dùng Grafana để biểu diễn dữ liệu cho người dùng.

Data sẽ được Prometheus trên Master scrape về từ node Slave và được lưu trữ ở Master node. Grafana sẽ truy xuất dữ liệu trực tiếp từ Prometheus.

Set up Prometheus + Grafana cần phải setup theo mô hình Master – Slave, hướng dẫn sẽ được chia làm 2 phần tương ứng. Bài viết giả sử bạn đã có sẵn 2 host và đã cài đặt sẵn MySQL trên node Slave.

Master Node

Cài đặt Prometheus trên node Master

Tải source của Prometheus và cấu hình file config của prometheus

# Download source cai dat cua Prometheus
cd ~
wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.6.0/prometheus-2.6.0.linux-amd64.tar.gz
mkdir /opt/prometheus
tar zxf prometheus-2.6.0.linux-amd64.tar.gz -C /opt/prometheus --strip-components=1

# Tao user cho Prometheus
useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus

# Tao folder cho Prometheus
mkdir /etc/prometheus
mkdir /var/lib/prometheus

# Cau hinh file config Prometheus
cat << EOF > /etc/prometheus/prometheus.yml
global:
 scrape_interval:   5s
 evaluation_interval: 5s
scrape_configs:
 - job_name: linux
  static_configs:
   - targets: ['IP.Cua.Server.Slave:9100']
    labels:
     alias: vesta_cp

 - job_name: mysql
  static_configs:
   - targets: ['IP.Cua.Server.Slave:9104']
    labels:
     alias: vesta_cp
EOF

Tiếp tục thực hiện các bước cài đặt Prometheus

# Copy file thuc thi prometheus vao folder /user/local/bin
cp /opt/prometheus/prometheus /usr/local/bin/
cp /opt/prometheus/promtool /usr/local/bin/
cp -r /opt/prometheus/consoles /etc/prometheus
cp -r /opt/prometheus/console_libraries /etc/prometheus

# Phan quyen cho user prometheus
chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus
chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool

# Chay prometheus
prometheus /usr/local/bin/prometheus \
  --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

Tạo file Systemd cho Prometheus

Ta cần phải tạo 1 file systemd để tự động restart lại service khi bị crash hoặc reboot server. Service monitor mà để bị die thì chuối lắm :))))

vim /etc/systemd/system/prometheus.service

[Unit]
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Restart lại service prometheus và enable tính năng auto restart của prometheus

systemctl daemon-reload
systemctl restart prometheus
systemctl status prometheus
systemctl enable prometheus

Truy cập vô http://master_IP:9090 để kiểm tra thử, xong rồi thì nhớ đóng firewall lại

Monitored Nodes

Cài đặt 2 agent trên node được monitor

Có 2 loại agent, loại Node agent dùng để kiểm tra các thông số cơ bản của 1 server như: RAM, CPU, Disk, Network.

Và loại thứ 2 được nhắc tới trong bài này là mysql agent dùng để monitor trực tiếp mysql. Cần phải tạo account mysql cho prometheus agent truy xuất được thông tin từ mysql.

# Tai 2 agent ve node Slave
wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v0.17.0/node_exporter-0.17.0.linux-amd64.tar.gz
wget https://github.com/prometheus/mysqld_exporter/releases/download/v0.11.0/mysqld_exporter-0.11.0.linux-amd64.tar.gz

# Tao folder chua 2 agent
mkdir /opt/prometheus_exporters

# Giai nen source cai dat
tar zxf node_exporter-0.17.0.linux-amd64.tar.gz -C /opt/prometheus_exporters
tar zxf mysqld_exporter-0.11.0.linux-amd64.tar.gz -C /opt/prometheus_exporters

# Start Linux agent
cd /opt/prometheus_exporters/node_exporter-0.17.0.linux-amd64
./node_exporter &

Với loại agent cho MySQL thì ta cần phải tạo 1 tài khoản MySQL có quyền read table performance_schema

Đăng nhập vào MySQL bằng acc root và tạo 1 tài khoản như sau:

# Login vao MySQL voi quyen root va tao 1 tai khoan de monitor MySQL
mysql> GRANT REPLICATION CLIENT, PROCESS ON *.* TO 'prom'@'localhost' identified by '[email protected]';
mysql> GRANT SELECT ON performance_schema.* TO 'prom'@'localhost';

# Tạo file config cho mysqld_exporter
cd /opt/prometheus_exporters/mysqld_exporter-0.11.0.linux-amd64

vim .my.cnf
[client]
user=prom
[email protected]

# Chay mysql agent
./mysqld_exporter -config.my-cnf=".my.cnf" &

Cài đặt Grafana

Tải gói cài đặt của Grafana về

wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-5.4.2-1.x86_64.rpm 
yum localinstall grafana-5.4.2-1.x86_64.rpm 
vim /etc/grafana/grafana.ini 

Tải bộ dashboard của MySQL

git clone https://github.com/percona/grafana-dashboards.git
cp -r grafana-dashboards/dashboards /var/lib/grafana

Start service Grafana-Server

systemctl start grafana-server
systemctl status grafana-server
systemctl enable grafana-server

Hướng dẫn add monitor trên Grafana

Import data source

prometheus-grafana-2

Import data source là Prometheus, do đang chạy chung host nên import http://localhost:9090

prometheus-grafana-3

Do chung host nên không cần thiết lập chứng thực và SSL, nếu chạy khác host thì cần set chứng thực SSL để đảm bảo an toàn.

Tạo Graph và Queryprometheus-grafana-4

Chọn WikiVPS Dashboard => Add New Panel => Graph

prometheus-grafana-5Chọn Data Source là WikiVPS => Điền câu query, ở đây là tính số lần sort trong 1 phútprometheus-grafana-6Điền câu query xong thì chọn nút Save trên góc và quay lại màn hình chính

Một số mẫu câu query trên Grafana

Số lần sort table của MySQL trong 1 phút

rate(mysql_global_status_sort_rows[1m])
rate(mysql_global_status_sort_range[1m])
rate(mysql_global_status_sort_merge_passes[1m])
rate(mysql_global_status_sort_rows[1m])

Số thread đang chạy của MySQL

mysql_global_status_threads_connected
mysql_global_status_slow_launch_threads
mysql_global_variables_thread_concurrency

Tổng số câu query phân loại theo command

sum by (command) ( rate(mysql_global_status_commands_total{ command=~"(select|insert|update|delete)"}[1m]))

Load của Linux theo phút

node_load1
node_load15
node_load15

Tổng network traffic của server theo phút

rate(node_network_transmit_bytes_total{device!="lo"}[1m]) or irate(node_network_transmit_bytes_total{device!="lo"}[1m])
rate(node_network_receive_bytes_total{device!="lo"}[1m]) or irate(node_network_receive_bytes_total{device!="lo"}[1m])

Slow query của MySQL

rate(mysql_global_variables_slow_launch_time[1m])
rate(mysql_global_variables_slow_query_log[1m])
rate(mysql_global_status_slow_launch_threads[1m])
rate(mysql_global_status_slow_queries[1m])

Tham khảo

https://github.com/prometheus/node_exporter
https://github.com/prometheus/mysqld_exporter
https://www.percona.com/blog/2016/02/29/graphing-mysql-performance-with-prometheus-and-grafana/
https://blog.serverdensity.com/how-to-monitor-mysql/
https://www.slideshare.net/YoungHeonKim1/mysql-monitoring-using-prometheus-grafana

4.7/5 - (6 votes)
Series Navigation<< Prometheus at Scale – Tổng quan về PrometheusPrometheus at Scale – Hướng dẫn sharding Prometheus >>

7 COMMENTS

 1. Mình có thể import dữ liệu và theo dõi dữ liệu của mình được không ạ?

  mysql> GRANT REPLICATION CLIENT, PROCESS ON *.* TO ‘prom’@’localhost’ identified by ‘[email protected]’;

  Cho mình hỏi thêm là phần tạo tài khoản để monitor MYSQL mình có làm giống như hướng dẫn nhưng nó báo lỗi thế này:
  “ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘identified by ‘[email protected]” at line 1″.

  • Chào bạn,
   Import dữ liệu và theo dõi dữ liệu là như thế nào bạn có thể mô tả kĩ hơn ?
   Lỗi phần mysql ở trên là do syntax mysql, bạn check lại xem đã copy đúng chưa, lưu ý khoảng trắng và các kí tự ” hoặc ‘ chứ không phải là `

   • Dạ. Tức là mình có thể import dữ liệu của mình vào không ấy ạ.

   • Thế dữ liệu của prometheus mình có thể lấy ra được không ạ ?
    Và mục đích cài mysql dùng để làm gì thế aj.
    Cảm ơn admin ạ

   • Hi bạn, chắc bạn chưa đọc kĩ bài viết 😀
    Bài viết này đang giới thiệu cách để bạn monitor một MySQL Server bằng Prometheus.
    Ở đây có 2 thành phần được monitor là CPU/RAM/DISK,… (node exporter) và software MySQL (mysql exporter).
    Ngoài ra, bạn có thể dùng Promethues để quản lý các hệ thống, các software khác như: Redis, MongoDB,… Bạn lưu ý xem lại kĩ hơn bài viết nhé ^.^
    Tuỳ vào cách tổ chức Storage cho Promethues như thế nào mà bạn có thể lấy dc dữ liệu của Promethues ra hay ko, bài viết này dùng Local Storage. Bạn tham khảo thêm tại: https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/storage/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here